| EN

Полезна информация

 1. Копие на Свидетелство за регистрация на МПС част 1 (голям талон);
 2. Удостоверение за платен данък на превозното средство
 3. Застрахователна полица за сключена застраховка Гражданска отговорност
 4. Предварително уведомяване в тридневен срок на „Мъни лийз“ ЕАД за планираната дата за ГТП

При пътуване в чужбина с МПС, което ползвате по силата на договор за лизинг с „Мъни лийз“ ЕАД, с цел осигуряване на безпроблемно и сигурно пътуване, препоръчваме следното:

1. Уверете се, че застрахователната полица има покритие и остава валидна и на територията на страните, в които отивате или през които преминавате. В случай че не е осигурено такова покритие, свържете се с вашия застраховател, за да получите указания, какво следва да предприемете
2. Проверете, дали вашето име /името на представляваното от вас дружество/ като лизингополучател е вписано в свидетелството за регистрация на МПС(част ІІ), т. С.3.1.
За да заявите издаване на пълномощно е необходимо да попълните Искане за издаване на пълномощно или да изпратите сканирано копие на [email protected]
За издаването на нотариално заверено пълномощно за управление на МПС дължите такса съгласно Тарифата за таксите и комисионите на „Мъни лийз“ ЕАД

ВАЖНО!
Поради обстоятелството, че е възможно, при пътуване в Република Гърция и Унгария, при извършване на крайпътни проверки, да бъдат изискани от водачите на МПС, оригиналите на свидетелството за регистрация на автомобила част I и част II., свидетелството за регистрация част II е променена, като в него е вписана цялата информация, съдържаща се в Свидетелство за регистрация част I.

В случай, че вашето Свидетелство за регистрация част II, не съдържа цялата информация, съдържаща се в Свидетелство за регистрация част I, „Мъни лийз“ ЕАД ще извърши необходимата пререгистрация, след изрично заявено от вас писмено искане.
За да зявите преиздаване на Свидетелство за регистрация част II е необходимо да попълните и изпратите Искане за преиздаване на Свидетелство за регистрация част II по куриер, да го предоставите в оригинал в офис на „Мъни лийз“ ЕАД или да изпратите сканирано копие на [email protected]

За преиздаване на Свидетелство за регистрация част II дължите такса съгласно Тарифата за таксите и комисионите на „Мъни лийз“ ЕАД

Имате възможност за предсрочно погасяване на главницата по договор за лизинг (частично/пълно) по силата на приложимите Общи условия

За пълно погасяване на главница е необходимо:

1. Да подадете Искане за предсрочно погасяване
2. В 5 дневен срок ще получите на email проформа фактура за предсрочно погасяване на главница и справка за задължения
3. Да заплатите сумите по изпратената от нас проформа фактура
4. В 14-дневен срок след заплащане на всички суми, ние ще се свържем с Вас за прехвърляне на собствеността на автомобила

* В случай, че желаете правото на собственост да бъде прехвърлено на трето лице, е необходимо да представите нотариално заверено уведомление. След нотариалната заверка, следва да изпратите сканирано копие на [email protected] и да носите уведомлението в деня на прехвърлянето

 За частично погасяване на главница е необходимо:

1. Да подадете Искане за частично предсрочно погасяване на главница и посочете сумата, която желаете да внесете
2. В 5 дневен срок ще получите проформа фактура за частично предсрочно погасяване на главница, примерен погасителен план с преизчислена месечна вноска и справка за задължения
3. Да заплатите сумите по изпратената от нас справка за задължения и проформа фактура
4. Да посетите наш офис, за да подпишете споразумение и нов погасителен план за остатъка от главницата или да подпишете документите чрез онлайн платформата Евротръст
В случай че по договора постъпи по-голяма сума от текущите задължения и няма постъпило искане за предсрочно погасяване, със сумата ще бъдат покрити следващите дължими по погасителен план вноски и/или други задължения по Договора.
За пълно/частично предсрочно погасяване се дължи такса по Тарифата за таксите и комисионите на „Мъни лийз“ ЕАД. На лизингополучатели физически лица не се начислява такса, в случаите предвидени в Закона за потребителския кредит.

 1. 1. Свържете се с нас – на телефон 0700 16 555, e-mail: [email protected] или в най-близкия до вас офис
  2. Попълнете Искане за преиздаване на Свидетелство за регистрация част II , която следва да ни бъде изпратена по куриер, да я предоставите в оригинал в офис на „Мъни лийз“ ЕАД или да изпратите сканирано копие на [email protected]
  3. Наш служител ще задейства процедурата и ще се свърже с Вас за получаването на дубликат
  4. Срокът за издаването на дубликата е три работни дни.
  Услугата се заплаща по Тарифата за таксите и комисионите на „Мъни лийз“ ЕАД. Държавните такси по пререгистрация също са за Ваша сметка.

1. Свържете се с нас – на телефон 0700 16 555, e-mail: [email protected] или в най-близкия до вас офис
2. Попълнете Декларация за изгубен/откраднат ключ, която следва да ни бъде изпратена по куриер, да я предоставите в оригинал в офис на „Мъни лийз“ ЕАД или да изпратите сканирано копие на [email protected]
3. Служител на „Мъни лийз“ ЕАД ще се свърже с вас за уточняване на последващите действия

Услугата се заплаща по Тарифата за таксите и комисионите на „Мъни лийз“ ЕАД. Разходите по изработването и получаването на нов ключ са за ваша сметка и се заплащат преди получаването

1. Уведомете органите на МВР, които ще Ви издадат удостоверение за настъпило събитие

2. Свържете се с нас – на телефон 0700 16 555, e-mail: [email protected] или в най-близкия до вас офис

3. Попълнете Искане за преиздаване на Свидетелство за регистрация част II като представите удостоверението за настъпилото събитие, издадено от МВР
4. Наш служител ще се свърже с вас за получаването на дубликата
5. Срокът за издаването на дубликата е три работни дни

Услугата се заплаща по Тарифата за таксите и комисионите на „Мъни лийз“ ЕАД. Държавните такси по пререгистрация също са за ваша сметка.

1. Уведомете органите на МВР, които ще Ви издадат Удостоверение за настъпило събитие
2. Свържете се с нас – по телефон, e-mail или в най-близкия до Вас офис
3. Представете Удостоверението за настъпило събитие
4. Наш служител ще задейства процедурата по пререгистрация на автомобила.

Услугата се заплаща по Тарифата за таксите и комисионите на „Мъни лийз“ ЕАД. Държавните такси по пререгистрация също са за Ваша сметка.

1. Необходимо е да подадете Искане за промяна на лизингополучател
2. Новият лизингополучател следва да представи всички необходими документи на Дружеството
3. Ще ви отговорим в рамките на 2 (два) работни дни, след получаване на всички необходими документи

Услугата се заплаща по Тарифата за таксите и комисионите на „Мъни лийз“ ЕАД.

1. В 5-дневен срок от последния настъпил падеж по вашия договор ще се свържем с вас, като ще изпратим справка за задълженията и подробни указания за последователността на предстоящите действия
2. В 14-дневен срок след като заплатите всички задължения по лизинговия ви договор, ще се свържем с вас за прехвърляне на собствеността*

* В случай, че желаете правото на собственост да бъде прехвърлено на трето лице, е необходимо да представите нотариално заверено уведомление. След нотариалната заверка, следва да изпратите сканирано копие на [email protected] и да носите уведомлението в деня на прехвърлянето

„Мъни лийз“ ЕАД, в качеството си на собственик на МПС, ще поддържа валидни застраховки “Каско на МПС” и “Гражданска отговорност” чрез автоматично подновяване на полиците, като ще Ви предостави сметки за дължимите застрахователни премии.

В случай, че прехвърлянето на правото на собственост върху актива не бъде осъществено до 60 дни, считано от датата на падежа на последната лизингова вноска, поради забавяне от Ваша страна, се начислява такса, съгласно действащата Тарифа за таксите и комисионите . Таксата се дължи за всеки отделен актив, за всеки започнат месец.

1. Съобщете за инцидента на тел. 112 и поискайте регистрационен номер на вашето обаждане. Посочете точното си местоположение, има ли пострадали, нужна ли е медицинска помощ и дали автомобилите са в движение. По този начин ще бъде преценено дали става въпрос за леко ПТП, необходимо ли е КАТ да посетят местопроизшествието или само ще регистрират вашето обаждане
2. Свържете се с вашия застраховател и поискайте да бъде изпратена мобилна група за оглед. Органите на КАТ следва да съставят протокол за ПТП, в който се отразяват видимите щети по автомобила, както и липса на употреба от водача на алкохол или упойващи вещества
3. В случай, че не успеете да се свържете със застрахователя си и/или е налице отказ на органите на КАТ да посетят местопроизшествието, попълнете Двустранен констативен протокол като в него запишете регистрационния номер, получен при обаждането на тел. 112.
4. Срокът за завеждане на щета, включително и при щета, възникнала на паркинг, е 3/три/календарни дни. При завеждане на претенция за изплащане на обезщетение, запазете копия от всички документи, които предоставяте на застрахователната компания с опис, като следите в протокола за оглед да бъдат описани всички повреди по МПС
5. В никакъв случай не отстранявайте повредите преди да бъде извършен оглед от представители на застрахователя и следвайте инструкциите, в случай, че изиска допълнителен оглед на МПС
6. След като заведете щета, попълнете и изпратете на „Мъни лийз“ ЕАД, Уведомление за настъпило застрахователно събитие или се свържете с нас на телефон 0700 16 555
7. Следете за спазване на всички изисквания, посочени в Общите условия на съответния вид застраховка и Общите условия на лизингодателя.
8. Средства се възстановяват на лизингополучателя, след като застрахователят изплати на лизингодателя премията по съответната щета.
9. При тотална щета, средствата ще бъдат възстановени на лизингодателя, като след погасяване на всички дължими суми, разликата ще ви бъде преведена по посочена от вас банкова сметка

1. Уведомете незабавно съответното РУП, на територията на което е извършена кражбата
2. Уведомете писмено в срок от 24 часа Вашият застраховател, в която е сключена застраховката КАСКО и запазете копие от уведомлението
3. Незабавно уведомете лизинговото дружество
4. Документи, които се представят пред лизингодателя:
– застрахователна полица на МПС в оригинал
– свидетелство за регистрация на МПС (малък и голям талон)
– всички ключове, дистанционни управления с които разполагате
– служебна бележка от съответното РУП, където е подадено уведомлението за извършената кражба
– постановление от съответната Районна прокуратура за спиране на досъдебното производство, когато МПС не е открито
5. На застрахователната компания се предоставят всички ключове и дистанционни управления от МПС

ВАЖНО:
При завеждане на щетата при застрахователната компания, винаги описвайте същите обстоятелства, които сте посочили пред органите на МВР
НИКОГА не оставяйте ключове, свидетелството за регистрация на МПС, дистанционни устройства и/или имобилайзера, застрахователни полици, панел на радиокасетофона при напускане на автомобила. Неспазването на това изискване е основание за отказ за изплащане на обезщетение.

Когато сте вписан като ползвател на МПС в Свидетелството за регистрация (част ІІ), т. С.3.1., електронният фиш за налагане на глоба се издава на ваше име и заплащането на глобата се дължи от вас.

Ще получите електронен фиш на своя постоянен адрес /за физическите лица/ или на адрес на управление /за юридическите лица/. В 14-дневен срок от датата на получаване е необходимо да предприемете едно от следните действия:

 1. Заплатете глобата към контролния орган
 2. Плащането се извършва само за конкретната глоба. Не плащайте с едно платежно няколко електронни фиша
 3. Серията, номера на фиша и дата на издаване задължително трябва да бъдат посочени в платежното нареждане
 4. Платете точния размер на глобата. Ако заплатите в 14-дневен срок имате възможност да се възползвате от 30% отстъпка
 5. Посочете Задълженото лице вписано в електронния фиш – Име, презиме, фамилия и ЕГН
 6. Платете по банковата сметка посочена в електронния фиш *

*Плащането може да бъде извършено чрез банка, на сайта на МВР https://e-uslugi.mvr.bg/services/kat-obligations или чрез ePay.bg https://www.epay.bg/v3main/front?p=kat

Препоръчваме Ви след няколко дни да направите справка в сайта на МВР https://e-uslugi.mvr.bg/services/kat-obligations дали задължението е закрито

В случай, че вие не сте управлявали МПС можете да изпратите Декларация за предоставяне на информация по нарушение във връзка чл. 189, ал. 5 от ЗДвП. Посочете лицето извършило нарушението и приложете копие от неговото свидетелството за управление на МПС. Декларацията е необходимо да бъде адресирана до съответната териториална структура на МВР. Фишът издаден на ваше име ще бъде анулиран и издаден на лицето извършило нарушението.
Когато не сте вписан като ползвател на МПС в Свидетелството за регистрация (част ІІ), т. С.3.1., „Мъни лийз“ ЕАД е лицето, на което ще бъде издаден електронния фиш за налагане на глоба. Ние ще препратим фиша към Вас по електронната поща.
В 5-дневен срок от датата на получаване на електронния фиш е необходимо да изпратите до „Мъни лийз“ ЕАД Декларация за предоставяне на информация по нарушение във връзка чл. 189, ал. 5 от ЗДвП за лицето извършило нарушението и копие от неговото свидетелстното за управление на МПС.
В случай, че не в „Мъни лийз“ ЕАД не постъпи Декларация за предоставяне на информация по нарушение във връзка чл. 189, ал. 5 от ЗДвП за лицето извършило нарушението и копие от неговото свидетелство за управление на МПС, Дружеството ще заплати наложената глоба, съобразно указаните срокове и сумата ще бъде префактурирана и дължима от Вас.

Дължима е такса по действащата Тарифа за таксите и комисионите на „Мъни лийз“ ЕАД за обработка на постъпилите документи.

Свържете се с нас на националния ни телефон 0700 16 555 и наш служител ще Ви предостави информация за състоянието на договора. Ако искате по-подробна информация е необходимо да попълните Искане за изготвяне на писмена справка за състояние на задължение

10-дни преди падеж ще получавате e-mail известие за предстоящи плащания по лизингови вноски. До 2 дни преди падеж, може да получите sms известие, ако сте отбелязали изрично, че желаете да получавате такива.

В случай, че изпитвате затруднения при обслужване на задълженията по договора за лизинг, моля не се колебайте да се свържете с нас. „Мъни лийз“ ЕАД ще направи всичко възможно за постигане на взаимно приемливо решение.

В случай, че желаете да разсрочите остатъчната си стойност е необходимо да подадете Искане за разсрочване на остатъчна стойност в месеца, в който изтича договора за лизинг.

След като обработим вашето запитване ще изпратим на вашия мейл за кореспонденция с „Мъни лийз“ ЕАД информация за условията, при които може да разсрочите остатъчната стойност.

Дължима е такса по действащата Тарифа за таксите и комисионите
„Мъни лийз“ ЕАД за обработка на постъпилите документи

Evrotrust е дигитална платформа за издаване на квалифицирани удостоверения за електронни подписи и печати. Платформата позволява неприсъствено, изцяло дигитално подписване на документи по всяко време на денонощието. За повече информация https://www.evrotrust.com/landing/bg