| EN

НачалоПлан за действие

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ НА „Мъни Лийз“ ЕАД

 

съгласно изискванията на чл. 28, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2016/1011 на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2016 година относно индекси, използвани като бенчмаркове за целите на финансови инструменти и финансови договори или за измерване на резултатите на инвестиционни фондове, и за изменение на директиви 2008/48/ЕО и 2014/17/ЕС и на Регламент (ЕС) № 596/2014

Използвани бенчмаркове от „Мъни Лийз“ ЕАД по договори за финансов лизинг с променлива лихва

При сключването на договори на финансов лизинг с променлива лихва „Мъни Лийз” ЕАД използва бенчмаркове на лихвени проценти, използвани на пазара на финансови услуги, а именно SOFIBOR и EURIBOR с различна срочност.

Действия, които „Мъни Лийз“ ЕАД ще предприеме в случай на съществена промяна или прекратяване на изготвянето на даден бенчмарк

По смисъла на Регламент (ЕС) 2016/1011 на Европейския парламент „Мъни Лийз“ ЕАД не е лицензиран или регистриран администратор, включен в Регистъра по чл. 36 от Регламента и не може да изготвя самостоятелно бенчмарк за лихвен процент. В тази връзка, в случай на съществена промяна или прекратяване на изготвянето на даден бенчмарк, Дружеството ще определи най-подходящия друг, изчисляван в съответствие с разпоредбите на Регламента, бенчмарк, който да започне да използва след настъпване на промяната или прекратяването на изготвянето на бенчмарка.

При избор на друг бенчмарк за лихвени проценти Съветът на директорите на „Мъни Лийз“ ЕАД ще предприеме следните действия:

a) Ще определи въздействието на такова събитие върху компанията, като в това число оцени и анализира последиците от него и на база на възможните изменения по съществуващите към датата на промяна/прекратяване на изготвяне на бенчмарк договори с крайни клиенти;

b) Ще разгледа наличната информация за начина на изчисляване на съществуващите към момента на промяна/прекратяване на изготвяне на бенчмарк, други бенчмаркове;

c) Въз основа на резултатите от проведения анализ, Дружеството ще избере такъв нов бенчмарк, който в най-голяма степен да отговаря на характеристиките на прекратения такъв;

d) В случай на необходимост и с цел запазване на договорните лихвени нива по активни към момента на промяната договори за финансов лизинг с променлива лихва, Дружеството ще приложи индивидуален конверсионен индекс представляващ разлика между последната приложима стойност на прекратения за изчисляване бенчмарк по всеки конкретен договор с краен клиент и първата използвана стойност на определения нов за използване от компанията такъв. Към момента на прилагането на плана новият лихвен процент по договора за финансов лизинг не може да е по-висок от размера на лихвения процент по договора преди този момент. Настоящият План е приет с решение на Съвета на директорите на „Мъни Лийз” ЕАД от 29.06.2018 г. Публикува се на интернет страницата на компанията и се предоставя на разположение в търговските помещения на Дружеството.