| EN

НачалоИскане за предсрочно погасяване​

Искане за предсрочно погасяване

Информация за лизингополучателя:

С НАСТОЯЩЕТО ВИ УВЕДОМЯВАМ, ЧЕ ЖЕЛАЯ ДА ПОГАСЯ ПРЕДСРОЧНО
ОСТАТЪЧНАТА ГЛАВНИЦА ПО ГОРЕПОСОЧЕНИЯ ДОГОВОР ЗА
ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ ЗА СЛЕДНИЯ АКТИВ С РЕГ. No

* Декларирам, че ТРЕТОТО ЛИЦЕ е уведомено и дава съгласието си актива да бъде нотариално прехвърлен на негово име
чрез сключване на писмен договор с нотариална заверка.

* Прехвърлянето на ТРЕТО ЛИЦЕ се осъществява чрез нотариално заверена МОЛБА, прадоставена от наш служител и
попълнена от лизингополучателя.

* Запознат/а съм, че собствеността върху актива, предмет на цитирания погоре договор за финансов лизинг следва
да бъде прехвърлен на мен и договорът ще се счита активен до датата, на която между посоченото трето лице и
Лизингодателя не бъде подписан Договор за покупкопродажба на МПС в изискуемата от закона форма.

* Мъни Лийз ” ЕАД, ЕИК 131289899 е администратор на Вашите лични данни, обработвани, за да изпълним наши
задължения по договор. Повече информация по отношение на Вашите лични данни може да намерите в нашата интернет
страница
www. euroleaseauto.bg

* Декларирам, че данните на предоставени от мен на Мъни Лийз ЕАД за всички трети лица са предоставени
законосъобразно, а третите лица са били уведомени предварително.

* Срокът за издаване на Проформа за предсрочно погасяване е 5 (пет) календарни дни от получаване на Искането.

* Декларирам, че информацията, която подавам във връзка с искането за предсрочно погасяване, вкл. и приложенията към
него, е вярна и точна.

* Известно ми е, че за невярно декларирани данни нося отговорност.

* При непопълнени и/или неточни данни Мъни Лийз може да откаже да разгледа искането.