| EN

НачалоИскане за изготвяне на писмена справка за състояние на задължение

Искане за изготвяне на писмена справка за състояние на задължение

ден/месец/година

*Мъни Лийз” ЕАД, ЕИК 131289899 е администратор на Вашите лични данни, обработвани, за да
изпълним наши задължения по договор.

* Повече информация по отношение на Вашите лични данни може да намерите в нашата интернет
страница www.
moneylease.bg

* Декларирам, че информацията, която подавам във връзка с искането за изготвяне на писмена
справка за състояние на задълженията вкл. и приложенията към него, е вярна и точна.

* Справката се таксува, съгл. действащата Тарифа за таксите и комисионните на “Мъни Лийз ЕАД