| EN

НачалоИскане за частично предсрочно погасяване

Искане за частично предсрочно погасяване

Информация за лизингополучателя:

С НАСТОЯЩЕТО ВИ УВЕДОМЯВАМ, ЧЕ ЖЕЛАЯ ДА ПОГАСЯ ЧАСТИЧНО ОСТАТЪЧНАТА ГЛАВНИЦА ПО ГОРЕПОСОЧЕНИЯ ДОГОВОР ЗА ФИН.ЛИЗИНГ С ПОСОЧЕНАТА СУМА:

* Мъни Лийз ЕАД, ЕИК 131289899 е администратор на Вашите лични данни, обработвани, за да изпълним наши задължения по договор.


* Повече информация по отношение на Вашите лични данни може да намерите на нашата интернет страница
www.moneylease.bg


* Уведомен/а съм, че срокът за издаване на Проформа-фактура за предсрочно погасяване е 5 (пет)
календарни дни от получаване на Искането.


* За юридически лица се дължи такса според Тарифата за таксите и комисонните, събирани от
“ Мъни Лийз ” ЕАД


* Декларирам, че съм информиран, че при непопълнени и/или неточни данни във връзка с искането,
“ Мъни Лийз ” ЕАД може да откаже да разгледа искането.