| EN

НачалоИскане за издаване на пълномощно за пътуване в чужбина​

Искане за издаване на пълномощно в чужбина

Информация за лизингополучателя:

С НАСТОЯЩЕТО ВИ УВЕДОМЯВАМ, ЧЕ ЖЕЛАЯ ПОЛЗВАНИЯ ОТ МЕН НА
ОСНОВАНИЕ ДОГОВОР ЗА ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ АВТОМОБИЛ:

Информация за превозното средство:

ДА БЪДЕ УПРАВЛЯВАН ИЗВЪН ПРЕДЕЛИТЕ НА СТРАНАТА:

ЗА ПЕРИОД:

ден/месец/година
ден/месец/година

АВТОМОБИЛА ЩЕ БЪДЕ УПРАВЛЯВАН:

Информация за лицето, което ще управлява автомобила в чужбина /упълномощено лице/:

ден/месец/година
ден/месец/година
ден/месец/година

НАЧИН НА ПОЛУЧАВАНЕ:

ВИД НА УСЛУГАТА:

* “Мъни Лийз” ЕАД, ЕИК 131289899 е администратор на Вашите лични данни, обработвани, за да изпълнимнаши задължения по договор. Повече инфорамция по отношение на Вашите лични данни може да намерите внашата интернет страница – www.moneylease.bg

* Декларирам, че данните на предоставените от мен на “ Мъни Лийз ” ЕАД за упълномощеното лице са предадени законосъобразно, а същото е било уведомено предварително. Декларирам, че нося пълна отговорност в случай, че се окаже, че данните са предоставени без правно основание.

* Декларирам, че аз/упълномощеното от мен лице притежавам/притежава съответното валидно свидетелство за управление на МПС, същото не е с изтекъл срок и/или не е отнето от компетентните органи.


* Експресно пълномощно се издава в рамките на деня, ако молбата за издаването му е подадена до 11 ч. Таксата е съгл. действащата Тарифа.


* Стандартно пълномощно се издава в рамките на 3 (три) работни дни.


* Декларирам, че информацията, която подавам във връзка с искането за издаване на пълномощно, вкл. и приложенията към него, е вярна и точна. Известно ми е, че за невярно декларирани данни нося отговорност.


* При непопълнени и/или неточни данни, и/или непредоставени необходми документи, Мъни Лийз можеда
откаже да разгледа искането.