| EN

НачалоИскане за промяна на лизингополучател

Искане за промяна на лизингополучател

Информация за АКТУАЛНИЯ лизингополучателя:

С НАСТОЯЩЕТО ВИ УВЕДОМЯВАМ, ЧЕ ЖЕЛАЯ ДА ПРЕКРАТЯ ПРАВООТНОШЕНИЯТА СИ С МЪНИ ЛИЙЗ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ГОРЕПОСОЧЕНИЯ ДОГОВОР ЗА ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ:

* Декларирам, че нямам задължения към Мъни Лийз и свързаните с него юридически лица, произтичащи от посочения или друг Договор за финансов лизинг.

ЗА СЛЕДНИЯ АКТИВ:

Информация за превозното средство:

В ТАЗИ ВРЪЗКА ПОСОЧВАМ СЛЕДНОТО ЛИЦЕ:

Информация за НОВИЯ лизингополучател:

Име и Фамилия

НА КОЕТО ДА БЪДАТ ПРЕХВЪРЛЕНИ ПРАВАТА И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА МИ ПО ПОСОЧЕНИЯ ЛИЗИНГОВ ДОГОВОР СЧИТАНО ОТ:

ден/месец/година

*”Мъни Лийз” ЕАД, ЕИК 131289899 е администратор на Вашите данни, обработвани, за да изпълним наши
задължения по договор. Повече информация по отношение на Вашите лични данни може да намерите в нашата интернет страница – www.moneylease.bg


* Декларирам, че данните на предоставените от мен на “ Мъни Лийз” ЕАД за новия лизингополучателса предадени законосъобразно, а същото е било уведомено предварително. Декларирам, че нося пълна отговорност в случай, че се окаже, че данните са предоставени без правно основание.


*Декларирам, че НОВИЯ лизингополучател е уведомен и следва да подаде всички необходими документи,да бъде одобрен съгласно изискванията на лизингодателя, да подпише нов договор за финансов лизинг с предмет правата и задълженията на съществуващия досега (условията и срока на договора могат
да бъдат предоговорени след изявено желание от страна на НОВИЯ лизингополучател) и да извърши всички първоначални плащания по договора.


* Известно ми е и съм съгласен, че в случай че с НОВИЯ лизингополучател, физическо лице, бъде сключен договор за финансов лизинг, но НОВИЯТ лизингополучател – потребител по смисъла на ЗПК, упражни правото си на отказ от договора в законоустановения срок, споразумението за прекратяване на стария договор ще се счита за прекратено с обратна сила, а действието на стария договор за финансов лизинг
– за незасегнато, като аз/представляваното от мен дружество (актуалния лизингополучател) ще дължи
изпълнение на всички предвидени в договора свои задължения.


* Декларирам, че информацията, която подавам във връзка с искането за промяна на лизингополучател, вкл. и приложенията към него, е вярна и точна. Известно ми е, че за невярно декларирани данни нося отговорност.


* При непопълнени и/или неточни данни, и/или непредоставени необходми документи, Мъни Лийз може да откаже да разгледа искането.