| EN

НачалоИскане за промяна на данни и обстоятелства

Искане за промяна на данни и обстоятелства

Моля, попълнете само данни и обстоятелства, които следва да бъдат променени.
Заедно с Искането, моля, изпратете и необходимите документи удостоверяващи промяната.
Нови данни за лизингополучателя:
Нов постоянен адрес на управление:
Нов адрес за кореспонденция:
Ново лице за контакт:

МОЛЯ, ДАННИТЕ ДА БЪДАТ АКТУАЛИЗИРАНИ СЧИТАНО

месец/година

*”Мъни Лийз” ЕАД, ЕИК 131289899 е администратор на Вашите данни, обработвани, за да изпълним наши задължения по договор. Повече информация по отношение на Вашите лични данни може да намерите в нашата интернет страница – www.moneylease.bg


* Декларирам, че информацията, която подавам във връзка с искането за промяна на данни и обстоятелства, вкл. и приложенията към него, е вярна и точна.


* Известно ми е, че за невярно декларирани данни нося отговорност.


* Декларирам, че съм информиран, че при непопълнени и/или неточни данни, и/или непредставени необходими документи във връзка с искането, то няма да бъде разгледано.